Turvallisuus haastaa yhteistyöhön

Turvallisuus on käsitteenä paljon laajempi kuin ensi kuulemalta tulee edes ajatelleeksi. Kuntalaisen kannalta merkittävin on kuitenkin yksilön turvallisuus. Me kaikki olemme monin tavoin oman turvallisuutemme ja lähiympäristömme asiantuntijoita. Tämä asiantuntemus on tärkeää saada mukaan kuntamme turvallisuusasioiden valmisteluun ja toteutukseen.

Turvallisuus koetaan eri tavoin riippuen muun muassa iästä, sukupuolesta, kokemuksesta ja taustasta. Lapsiin ja nuoriin kohdistuu monia uhkia, joista vain osa tulee aikuisten tietoon: koulukiusaamista, lievää väkivaltaa, liikenneuhkia jne. Ikäihmisille turvallisuus on tärkeä asia, koska turvattomuuden tunne saattaa heikentää merkittävästi heidän elämänlaatuaan ja hyvinvointiaan sekä johtaa syrjäytymiseen. Maahanmuuttajataustaisen väestön turvallisuuskysymykset saattavat taas olla erilaisia verrattuna kantaväestön ongelmiin.

Uutiset sodista, luonnonkatastrofeista, terrorismista ja talouden taantumasta vaikuttavat turvallisuuden tunteeseemme. Arkielämässämme kohtaamme päivittäin asioita ja tilanteita, joilla on vielä konkreettisempia vaikutuksia turvallisuuden tunteeseemme, vaikka emme sitä tiedostaisi juuri nyt.


Meidän kaikkien turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa ensisijaisesti turvallinen lähielinympäristö. Turvallisuuden asiantuntijana koen itse tärkeäksi vaikuttaa ennakolta turvallisuuteen liittyviin asioihin kunnassamme. Turvallisuuteen vaikuttaminen on monialaista yhteistyötä viranomaisten, eri toimijoiden ja kuntalaisten kesken. Viranomaiset pyrkivät vähentämään rikollisuutta ja ennalta ehkäisemään sitä, mutta meidän ja naapuriemme turvallisuuteen vaikuttaa moni muukin asia kuin rikollisuustilastot. Turvallisuus on osa kaikkea kunnan toimintaa.

Jokainen valtuutettu voi omalta osaltaan vaikuttaa kunnan turvallisuuteen osallistumalla päätöksentekoon. Turvallinen kunta on samalla hyvä paikka asua, elää ja kasvattaa lapsia. Arjen turvallisuus syntyy viranomaisten ja kuntalaisten yhteistyöllä: turvallinen koti-, asuin-, liikenne-, päiväkoti-, koulu-, ja työympäristö sekä toimivat peruspalvelut jne.

Lapsille ja nuorille on tärkeää, että päiväkodeissa, kerhoissa ja kouluissa on turvallista olla hoidossa ja opiskella. Kouluissa on varmistettava rauhallinen opiskelu- ja työympäristö kaikille. Koulukiusaaminen on tunnistettava ja siihen on puututtava heti. Liikenneturvallisuus tulee varmistaa jo koulurakennusten suunnitteluvaiheessa ja koulukyytien tarvearvioinnissa on painotettava koulumatkan turvallisuutta lapsillemme.

Turvallisuutta on myös kevyen liikenteen väylien, portaikkojen ja teiden riittävän hoidon varmistaminen etenkin talvella – hiekoitus, auraus, valaistus, näkemisen - ja havaitsemisen esteiden poistaminen ja liikenteellisten turvallisuusnäkökulmien huomioiminen rakennussuunnittelussa. Turvallisuusseikkojen huomioon ottaminen jo suunnitteluvaiheessa on taloudellisesti kannattavaa toimintaa ja säästöjä syntyy esimerkiksi tapaturmien vähentymisestä.

Kunnan työntekijöille on tärkeää turvata työympäristö missä pystyy työskentelemään päivittäin sen vaarantamatta terveyttä ja tulla hyväksytyksi työyhteisön jäsenenä. Perheiden kannalta on tärkeää myös taloudellinen turvallisuus ja tasapainoinen talous onkin parasta sosiaaliturvaa. Kuntalaisten kukkarolla ei voi aina käydä ja nostaa veroja menojen kattamiseksi, vaan tasapainoinen talous edellyttää vastuullisia päätöksiä ja uusia toimintatapoja järjestää palveluita. Turvallisuus on kunnallinen vetovoimatekijä, joka houkuttelee uusia asukkaita, työntekijöitä ja yrityksiä, jotka taas ovat kunnan talouskasvun edellytys.

Avain on yhteistyö - ”Kaikille hyvä kunta”

tehdään yhdessä.